The Study of Preschool Teachers’ and Principals’ Opinions on Turkish Education System

Banu - USLU, Mine ÇELİKÖZ

Abstract


The present study conducted with preschool teachers and principals working in preschool educational institutions in Alanya, a district of the province Antalya. In the study group, there were 89 female participants that were determined via easy sampling method. Qualitative research method and content analysis technique were used to analyze the data. When the findings are examined in line with the sub-goals, it was seen that the ideas were gathered under four categories: “General education system”, “teacher's rights”, “family” and “other”. The most important problems expressed in this direction were the quality of the education system, continuously changing programs and applications, inequality of opportunities, test-focused system, crowded classes, lack of funds supporting education, teaching in the form of double-schedule education. It is recommended that continuity of this study should be ensured via quantitative and mixed methods, and all stakeholders’ opinions should be taken into consideration.


Full Text:

PDF

References


Açıkgenç, A. (2009). Küreselleşme karşısında yeni bir eğitim felsefesine doğru, uluslararası eğitim felsefesi kongresi-küreselleşme sürecinde eğitim sorunlarının felsefi boyutu, Eğitim Bir Sen Yayınları, 44, 79-97.

Altay, S., İra, N., Bozcan, E. Ü. & Yenal, H. (2011). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze millî eğitim şuralarında okul öncesi eğitimi ve bugünkü durumu. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 660-672.

Altun, S. A. & Memişoğlu, S. P. (2010). İlköğretim müfettişlerinin denetimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 643-657.

Aral, N., Kandır, A. & Can Yaşar, M. (2000). Okulöncesi eğitim kurumlarında personel (ss. 41-48). İçinde Okul öncesi eğitim 1. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Author1. (2019). The study of preschool teachers’ and principals’ views on the problems of preschool education system. “Eğitimin Geleceği için Farkınladığın Yolu” (Road to Awareness for the Future of Education) ICRE, 20-21-22 April- ULEAD Annual Congress- oral presentation, 10th International Conference on Research in Education- ICRE, Alanya, TURKEY.

Author2. (2018). Türk eğitim sisteminde yer alan öğrencilerinin çoklu zekâ profilleri: ortaokul ve lise geniş örneklem çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2239-2264. DOI:10.29299/kefad.2018.19.03.012.

Author2. (2018). Türk eğitim sisteminde yer alan öğrencilerinin çoklu zekâ profilleri: ortaokul ve lise geniş örneklem çalışması, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2239-2264. DOI:10.29299/kefad.2018.19.03.012.

Benson, K. (2019, September 29). Electronics - Setting the Stage for Behavioral Problems and Addiction in Our Youth. Retrieved from https://www.rehabsamerica.org/blog/electronics-setting-the-stage-for-behavioral-problems-and-addiction-in-our-youth-189.

Boydak Özan, M. & Yaraş, Z. (2017). Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Investigation as a comparison of Turkish education system). The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 57, p. 263-280.

Büyükkaragöz, S., Sünbül, A.M. (1996). Öğretmen Adayı Öğrencilerinin Öğretmenlik Yeterlik Düzeyleri, Başarı Düzeyleri, ve Mesleki Tutumları İle Bunlar Arasındaki İlişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Kongre Kitabı.

Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Corrigan, D., Dillon, J., & Gunstone, R. (2007). The re-emergence of values in science education (Eds.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Cresswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çetin, H., Yazar, M.I., Aydin, S. & Yazici, N. (2018). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. [Primary Mathematics Teacher Candidates' Views on the Problems of Turkish Education System and Solution Proposals] Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 117-135

Dadvand, P., Nieuwenhuijsen, M.J., Esnaola, M., et al. (2015). Green spaces and cognitive development in primary school children. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, https://doi.org/10.1073/pnas.1503402112

Demirel, Ö., Kaya, Z., Ada, Ş. Sünbül, A. M. (2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: PEGEM Yayınları.

Erden, F. T., ve Altun, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481–502.

Gür, B. S., Çelik, Z., Bozgeyikli, H. ve Yurdakul, S. (2018). Eğitime bakış 2018: İzleme ve değerlendirme raporu. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Hafizi, A. & Papa, M. (2012). Improving the Quality of Education by Strengthening the Cooperation between Schools and Families. Problems of education in the 21st century, Volume 42, pp. 38-49.

Hareket, E., Erdoğan, E. ve Dündar, H. (2016). Eğitim Sistemine İlişkin Bir Durum Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 287-299. Retrived from http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/EgitimeBakis2018_Izleme_degerlendirme_raporu.pdf

Hattie, J. & Marsh, H.W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.

Kayıkçı, K. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı denetmenlerinin denetim alt sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyumu düzeyleri. Ankara: Tem-Sen Yayınları, No: 6.

Kartal, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Eğitim Sistemimizde Değiştirilmesi Gereken Noktalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 248-262.

Kecmanovic, J. (2019, December 19). 6 ways to protect your mental health from social media’s dangers. Retrieved from https://theconversation.com/6-ways-to-protect-your-mental-health-from-social-medias-dangers-117651.

Krippendorff K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Sage Publications, Newbury Park.

Kyngas, H. & Vanhanen, L. (1999). Content Analysis (Finnish). Hoitotiede. 11: 3–12.

Kösterelioglu, İ. & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279.

Lynch, M. (2020, January 2). 106 experts share their thoughts on the future of education, part 3: higher education. Retrieved from https://www.theedadvocate.org/106-experts-share-their-thoughts-on-the-future-of-education-part-3-higher-education/

MEB. (1993). Anaokulu-anasınıfı ve uygulama sınıfı yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB. (2002). Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

MEB. (2012). 12 yıl zorunlu eğitim: sorular-cevaplar. Ankara: MEB Yayınları.

MEB. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/

MEB. (2019). Minister. Previous Ministers. http://www.meb.gov.tr/meb/

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın.

Miles, M. B. & Huberman, A. B. (1994). Qualitative data analysis (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.

Okutan, N. Ş. (2012). Karma ve izole yaş gruplarında verilen okul öncesi eğitiminin 4-6 yaş grubu çocuklarının gelişim özellikleri ve yaratıcılık performanslarına etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı, Konya.

Özdoğan Özbal, E. & Gökçe, E. (2018). An Examination of Teacher Employment Policies in Turkey and Different Countries. Journal of Education and Future, Issue: 14, 169-180.

Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Pınar, Ş. (2016). Günümüz Türk eğitim sistemi ve öğrenci profili (Kırıkkale örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale.

Sağ, R., Savaş, B. & Sezer, R. (2009). Burdur’daki birlestirilmis sınıf öğretmenlerinin özellikleri sorunları ve ihtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 37-56.

Sandelowski M. (1993) Theory unmasked: the uses and guises of theory in qualitative research. Research in Nursing & Health, 16, 213–218.

Sargın, N., Sünbül, A.M. (2002). Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Öğretmen Tutumları: Konya İli Örneği. Doğu Akdeniz Üniversitesi, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi.

Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015) Basic problems of primary education. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(1), 18-34.

Sünbül, A. M.(1996). Öğretmen niteliği ve geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 4, 597-608.

Sünbül, A. M. (2001). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. (Edt: Demirel, Ö ve Kaya, Z.), Öğretmenlik Mesleğine Giriş Kitabı, Ankara: PEGEM Yayınları.

Şener, G. (2018) Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarına güncel bir bakış. [A current overview of education problems in Turkey]. Milli Eğitim Dergisi, 47 (218), 187-200. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/milliegitim/issue/39856/471780.

Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar. Turkish Studies, 10(7), 881-898.

TED. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara, Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Retrived from http://portal.ted.org.tr/yayinlar/Turkiyede_Okul_Oncesi.pdf

Uygun, S. (2013). Türk Eğitim Sistemi sorunları: geleneksel ve güncel. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ünal, A. & Kantar, Ş. (2011). İlköğretim denetçi yardımcılarının sorunları. İlköğretim Online, 10(1), 180-196.

Yalçın, F. A. & Yalçın, M. (2018). Preschool Teachers’ Views of Preschool Educational Problems: Ağrı City Sample. Elementary Education Online, 17(1), 367-383.

Yeşil, R. & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Journal of Kırşehir Education Faculty, 16(3), 123-143.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 8(1), 942-973.

Yıldız, R., Sünbül, A.M., Koç, M., Halis, İ. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme kitabı. Ankara: Nobel-Atlas Yayınevi, ISBN 975-6266-01-5

Wilkinson, G. (2007). Civic professionalism: teacher education and professional ideals and values in a commercialized education world. Journal of Education for Teaching, 33(3), 379-395.

Zembat, R. (2005). Quality in preschool education. Current topics. İstanbul: Morpa Kültür Publishing.
DOI: https://doi.org/10.51383/ijonmes.2020.47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 International Journal of Modern Education Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.